EBTEKAR NEWSPAPER
شنبه, 03 اسفند 1398   Saturday 22 February 2020

سرمقاله

این نیز بگذشت

محمدعلی وکیلی

زهرا داستانی
تجزیه و تحلیلها نشان میدهد که بیش از 4۰ درصد حشرات جهان در حال کاهش هستند و یک سوم آنها در معرض خطر قرار دارند. نرخ انقراض آنها ۸ برابر سریعتر از پستانداران، پرندگان و خزندگان است. با توجه به دادههای موجود، مجموع جمعیت حشرات به میزان ۲.5 درصد در سال در حال کاهش است و میگویند که آنها در یک قرن میتوانند از بین بروند. زمین در آستانه انقراض بزرگ ششم قرار دارد و شاهد تلفات بزرگی از حیوانات عظیم الجثه که مطالعه بر روی آنها آسانتر است، خواهد بود. اما حشرات تنوع و فراوانی بیشتری از سایر حیوانات دارند و ۱7 برابر بیشتر از جمعیت انسانها در جهان هستند. محققان میگویند، حشرات به عنوان غذا برای موجودات دیگر، گرده افشانها و بازیافتکننده مواد مغذی برای عملکرد مناسب همه اکوسیستمها ضروری هستند. کاهش جمعیت حشرات به تازگی در آلمان و پورتوریکو گزارش شده، اما بررسیها نشان میدهد این بحران جهانی است. محققان معتقدند که روند کاهش جمعیت حشرات، انقراض بزرگ ششم در سیاره زمین را تایید میکند و نشان میدهد که این حادثه بر شکل زندگی در زمین تاثیر میگذارد، مگر اینکه ما روش تولید غذا را عوض کنیم تا روند انقراض حشرات کاهش یابد و پیامدهای این امر
برای اکوسیستمهای سیاره به حداقل برسد. براساس نتایج تجزیه و تحلیلهای محققانی که بر روی
انقراضحشراتمطالعهکردهاندوآنرادرمجلهBiologica- Conservatio- به چاپ رساندهاند، «کشاورزی متمرکز یا فشرده» که برپایه کمترین میزان هدررفت به ازای بهکارگیری فراوان سرمایه، کارگر، آفتکشها و کودهای شیمیایی در منطقه زیر کشت استوار است، عامل اصلی کاهش جمعیت حشرات بوده است. به ویژه که استفاده بیش از اندازه از آفتکشها را نیز به همراه دارد. این محققان همچنین، شهرنشینی و تغییرات اقلیمی را نیز عوامل مهمی برای کاهش جمعیت حشرات عنوان کردهاند. آنها هشدار دادهاند که اگر نتوان تلفات گونههای حشرات را متوقف کرد، پیامدهای فاجعهباری هم برای اکوسیستمهای زمین و هم برای بقای
انسانها بر زمین دارد. یکی از محققان به گاردین گفته که «نرخ ۲۰5 درصدی
نابودی سالانه حشرات در طی ۲5 تا ۳۰ سال گذشته در جهان بسیار تکاندهنده است. این بسیار سریع است. در طی ۱۰ سال یک چهارم کمتر از گذشته حشرات را بر روی زمین داریم و در طول 5۰ سال تنها نیمی از آنها را خواهید داشت و در
طول ۱۰۰ سال دیگر حشرهای را مشاهده نخواهید کرد.» یکی از بزرگترین پیامدهای از دست دادن حشرات بر روی بسیاری از پرندگان، خزندگان، دوزیستان و ماهیهایی است که حشرات را میخورند. اگر این منبع غذایی از بین برود، تمام این حیوانات از گرسنگی خواهند مرد. چنین پیامدهایی در پورتوریکو مشاهده شده است، جایی که مطالعات اخیر حکایت از آن دارند که در طول ۳5 سال گذشته جمعیت حشرات 9۸ درصد کاهش داشتهاند.
پروانهها و بیدها یا همان شاپرکها آسیبپذیرترین حشرات در میان حشرات در حال نابودی هستند. به عنوان مثال، تعداد گونههای متداول از پروانهها در سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰9 به میزان 5۸ درصد در زمینهای کشاورزی در انگلستان کاهش یافتهاند. انگلستان بیشترین رکورد نابودی حشرات را ثبت کرده است و این موضوع احتمالا به دلیل مطالعه بیشتر
درباره حشرات در مناطق مختلف انگلستان است. زنبورها نیز به طور جدی در معرض خطر انقراض قرار گرفتهاند، تنها نیمی از گونههای زنبور موجود در اوکلاهاما در ایالات متحده از سال ۱949 تا سال ۲۰۱۳ باقی ماندهاند تعداد کلونیهای زنبور عسل در ایالات متحده آمریکا در سال ۱947 برابر با ۶ میلیون بوده اما از آن زمان تا سال ۲۰۱۳، ۳.5
میلیون زنبور عسل از دست رفتهاند. بیش از ۳5۰ هزار گونه سوسک در جهان وجود دارد و
جمعیت بسیاری از آنها به خصوص مگسها کاهش پیدا کرده است. محققان با بیان اینکه همیشه گونههایی وجود دارند که از خسارت ناشی از انقراض گونههای دیگر استفاده میکنند، میگویند: گرچه تعداد کمی از گونهها در حال انطباق با شرایط به وجود آمده، هستند اما تقریبا برای غلبه بر تلفات بزرگی که رخ داده، کافی نیستند. بیشتر مطالعات انجام شده بر روی حشرات در غرب اروپا و
ایالات متحده آمریکا و تعدادی هم در استرالیا، چین، برزیل و آفریقای جنوبی بوده اما مطالعات کمی در سایر کشورها انجام شده است.
محققان معتقدند که مرگ حشرات که با طلوع خورشید قرن بیستم آغاز شده است، در دهههای ۱95۰ و ۱9۶۰ شتاب گرفت و به «نسبت هشدار دهنده» در طول ۲ دهه گذشته رسیده است و علت اصلی این اتفاق تشدید کشاورزی بوده است. محققان این مطالعه معتقدند که نوع جدیدی از حشرهکشها که در ۲۰ سال اخیر معرفی شدهاند، از جمله نیٔونیکوتینویٔیدها و فیپرونیل، به طور خاص بر کاهش جمعیت حشرات تاثیر داشتهاند زیرا به طور منظم مورد استفاده قرار میگیرندوهمچناندرمحیطباقیمیمانند.اینحشرهکشها خاک را استریل میکنند و تمام کرمهای حشرات را میکشند. این حتی در ذخایر طبیعت هم تاثیر میگذارد؛ 75 درصد تلفات حشرات ثبت شده در آلمان در مناطق حفاظت شده
بوده است. برخی از محققان معتقدند که جهان باید شیوه تهیه مواد
غذایی خود را تغییر دهد. آنها میگویند مطالعات نشان داده کهمزارعارگانیکحشراتبیشتریداشتهواستفادهگاهبهگاه از آفتکشها در این شیوه سبب کاهش حشرات نشدهاند.
اما فقط کشاورزی متهم اصلی این فاجعه نیست. در مناطق گرمسیری نظیر پورتوریکو جایی که کشاورزی صنعتی جای کشاورزی سنتی را نگرفته، حشرات با کاهش روبهرو بودهاند. محققان احتمال میدهند که گرم شدن زمین و تغییرات اقلیم عامل این اتفاق هستند. چرا که گونههایی که با شرایط بسیار
پایدار سازگار شدهاند توانایی کمی برای تغییر دارند. دانشمندان دیگر معتقدند که مشخص شده است که تلفات حشرات در حال حاضر یک مشکل جدی جهانی است. پروفسور دیو گولسن در دانشگاه ساسکس در بریتانیا میگوید: «شواهد در همه جای جهان نشان میدهد که به سمت انقراض حشرات پیش میرود.» او میگوید: «این موضوع باید برای همه ما نگران کننده باشد؛ زیرا حشرات در قلب هر شبکه غذایی قرار دارند، حشرات اکثریت بزرگی از گونههای گیاهی در جهان را گرده افشانده، خاک را سالم نگه میدارند، مواد مغذی را بازیافت و آفات را کنترل میکنند. چه ما انسانها حشرات را دوست داشته باشیم چه آنها را نادیده
بگیریم باید بدانیم که بدون حشرات نمیتوانیم زنده بمانیم.» محققان معتقدند که پُرواضح است که اکولوژی سیاره در حال شکستن است و نیاز به تلاشهای شدید و جهانی برای متوقف کردن و رفع این فجایع زیست محیطی وجود دارد. بررسی کمی بیش از حد نقش آفتکشها و گرم شدن کره
زمین و عوامل دیگری چون آلودگی نوری را نشان میدهد.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام