سرمقاله

خشاب ترامپ؛ پر یا خالی؟

جلال خوش‫ چهره

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬﻨﮕﺎم رﺳـﺎﻧی داده ﻫـﺎی ﻣﻜـﺎﻧی و توصیفی GIS حین ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهای روزانه را جهت اجرا و پیاده سازی در شرکت ابلاغ کرد.این دستورالعمل، با توجه به دستورالعمل ابلاغ شده توسط شرکت توانیر و اﻧﻄﺒـﺎق آن با ﻓﺮآﻳﻨـﺪﻫﺎی ﻣﻮﺟـﻮد در واحدهای ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺷﺮکت ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪای خوزستان با در نظر گرفتن نسخه چهارم اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳی (GIS) ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﺮق، توسط واحد GIS معاونت برنامه ریزی و تحقیقات با همکاری واحدهای مربوطه از معاونت های بهره برداری و طرح های توسعه برق، تهیه و ﺗﺪوﻳﻦ شده اﺳﺖ. این تولید و به‌هنگام رسانی داده های مکانی و توصیفی باعث می شود تا اطلاعات دقیق و به هنگام شبکه، تاثیر مستقیم و مثبتی در تصمیم گیری و برنامه ریزی کارشناسان و مدیران ارشد داشته باشد و همچنین بهنگام بودن پایگاه داده GIS یکی از عوامل اصلی، مهم و کلیدی کاربردی سازی و عملیاتی کردن GIS در یک سازمان می باشد. گفتنی است، در همین راستا دوره آشنایی با آخرین ویرایش استاندارد GIS صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزیع نیز با هدف آشنایی پرسنل با استاندارد مذکور و رفع ابهامات احتمالی جهت اجرای استاندارد در پروژه های مختلف و استفاده صحیح آن در بروز رسانی پایگاه داده GIS در شرکت برق منطقه ای خوزستان، با حضور روسای نواحی، گروه ها و کارشناسان معاونت بهره برداری و طرح های توسعه، توسط معاونت برنامه ریزی و تحقیقات برگزار شده است.

ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام