EBTEKAR NEWSPAPER
یکشنبه, 17 فروردین 1399   Sunday 5 April 2020

سرمقاله

آن‌چه کرونا به ما نشان داد

علیرضا صدقی

معاون امنیتی، انتظامی وزیر کشور با بیان اینکه امنیت کشور مردمپایه است، گفت: اگر همراهیها، همکاریها و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و مقاومت و صبر آنها نبود، امنیت و اقتدار فعلی را نداشتیم، لذا باید تمامی مسیٔولان برای افزایش
رضایتمندی و رفاه مردم تلاش کنند. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت کشور، حسین ذوالفقاری
که در نشست مسیٔولان بسیج شهرداریهای مراکز استان و شهرهای بالای۲۰۰هزار نفر جمعیت با بیان اینکه مثلث امنیت دارای سه ضلع است که اگر تلاقی با هم پیدا بکنند ناامنی ایجاد میشود، ًافزود: نخستین ضلع این مثلث وجود مجموعه
داخلی نسبتا بالا در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و
کارکردی و ضعف در کنترل و نظارت سومین ضلع این مثلث محسوب میشود. ذوالفقاری با بیان اینکه اگر جامعه تابآوری
و قدرت کنترل داشته باشد، جامعه ناامن نخواهد شد، اما چنانچه همزمان تلاقی پیدا کنند باید در انتظار ناامنی بود و بر تاثیر افزایش رضایتمندی مردم در کاهش آسیبها و تهدیدهای داخلی تاکید کرد، گفت: حذف فرایندهای زایٔد اداری و تسهیل امور مردم همواره باید در اولویت دستگاهها بهویژه شهرداریها
که بیش از سایرین با مردم در ارتباط هستند، قرار گیرد. وی افزود: در عرصه خدمت برای مردم ضرورت دارد برخی ساختارها و فرایندهای غیرضرور و زمانبر در انجام امور مردم در دستگاههایی مانند شهرداری که مراجعه مردمی دارند، با هدف جلوگیری از نارضایتی شهروندان و سرعت بخشیدن به ارایٔه خدمات حذف شود. معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور افزود:
فرایندهای اداری ناشی از قوانین و مقررات و ساختارهای اداری
تاکنون به صورت جدی مورد توجه دستگاهها و قوا قرار نگرفته است چرا که با وجود نیروهای پرانگیزه و وقتگذار، خروجی کارها رضایتبخش نیست و علت آن هم این است که کمتر به علتهای واقعی ناکارآمدیها و زمینههای فسادزا در چرخه
قوانین و مقررات، ساختارها و فرایندها پرداخته شده است. معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با بیان اینکه همواره باید قدردان مقام معظم رهبری در تامین امنیت کشور باشیم، گفت: امنیت در کشور برای مردم در درجه اول اهمیت قرار دارد و مردمنگرانایجادناامنیهستندوهرجاکهلازمباشددرصحنه
حضورمییابند.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام