جستجو
  نسخه شماره 805 - 1385/09/22 -   صفحه اصلي

 در آستانه برگزاري انتخابات مردم از برنامه نامزدها مي پرسند
 وعده ها و شعارهاي انتخاباتي 

ابتکار - گروه هاي حاضر در انتخابات شوراي اسلامي شهر تهران  از شهروندان خواسته اند که مشارکت حداکثري در انتخابات داشته باشند. اصلاح طلبان مي گويند حضور گسترده مردم در انتخابات پيروزي را به نفع آنان رقم خواهد زد. اصولگرايان که برخي از آنها به عنوان محافظه کاران يا جريان راست تعبير مي کنند  نيز  حداقل در شعارهاي خود  در اين مورد با اصلاح طلبان اشتراک نظر دارند. هر کدام از تشکل هاي سياسي و احزاب عمده اصلاح طلب يا محافظه کار شعارهاي خود را بسيار دقيق و با مطالعه انتخاب کرده اند تا در پرتو جذابيت هاي آن بتوانند آراي لازم را براي کسب کرسي هاي شوراي تهران به دست بياورند. اين گروه ها در انتخاب شعارهاي خود ذائقه مردم را از زاويه نگاه خود مد نظر قرار داده اند.  گروه ها و تشکل هاي اصلاح طلب و محافظه کار در يک نقطه ديگر نيز با هم اشتراک نظر دارند و آن اين است که هيچ کدام از اين گروه ها مشخص نکرده اند که با چه مکانيزمي مي خواهند وعده هاي خود را عملي سازند و شعارهاي خود را محقق کنند. برخي از گروه ها نيز تلاش کرده اند تا شعارهاي مختلفي را براي نقاط مختلف تهران طراحي کنند. نيک مي دانيم که شعارهاي رويايي اعتماد مردم را به احزاب کمرنگ مي کند و  خاطره خوشي از  تشکل ها و گروه ها در ذهن آنان باقي نمي گذارد.
اصلاح طلبان;
 تهران، شهري ايراني
اصلاح طلبان در تبليغات انتخاباتي خود کبوترهاي آبي رنگي را به تصوير کشيده و "تهران، شهري ايراني" را شعار انتخاباتي خود قرار دادهاند.  
اصلاح طلبان در اين دور از انتخابات همچنين تلاش کرده اند عقايد مذهبي و وفاداري به آرمان هاي انقلاب را با عکس دستجمعي در حرم حضرت امام (ره) نشان دهند اما شعارهاي خود را حول هويت هاي ملي و ايراني انتخاب کرده اند. علاوه بر اين شعار برخي از گروه ها و کانديداهاي اصلاح طلب نيز پوسترهايي را از خود و ديگر کانديداها منتشر کرده اند.
در برخي تبليغات اصلاح طلبان نيز شعار، "باز بايد سرنوشت از سر نوشت"، همراه با تصاوير چهره هاي موثر اصلاح طلبان منتشر شده است.
شوراي ائتلاف اصلاح طلبان نيز در شعارهاي خود بر ايمني و سلامت شهروندان، دستيابي به شهري منظم مبتني بر توسعه پايدار و با هويت ايراني، تامين رفاه شهروندان براي يک زندگي آرام، معنوي و با نشاط، دستيابي به شهري پاک، روان و ايمن، رسيدن به شهري با استانداردهاي جهاني تاکيد کرده است. شايد به جرات بتوان گفت که شاخص ترين چهره در ميان فهرست اصلاح طلبان دکتر محمد علي نجفي است.

او که در همه دولت هاي پس از انقلاب اسلامي به جز دولت نهم حضور داشته است در برخي از فهرست هاي متمايل به اصولگرايان نيز مشاهده مي شود. ائتلاف اصلاح طلبان همچنين بيلبوردي را بدون هيچ شعاري با قابي سفيد که داخل آن کبوترهاي آبي رنگ به تصوير کشيده شده ، براي تبليغات خود انتخاب کرده است.
حزب اعتماد ملي
شهر من به تو مي انديشم
حزب اعتماد ملي يکي از فعال ترين احزاب اصلاح طلب در سومين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا ست. اين حزب با وجود آنکه با ساير احزاب و تشکل هاي عمده اصلاح طلب به يک ائتلاف دست زد اما ترجيح داد تا نامزدهاي مورد توافق اين ائتلاف را با نام حزب "اعتماد ملي" منتشر کند.
اين در حالي است که اسماعيل گرامي مقدم سخنگوي اين حزب در کنار سيد حسين مرعشي سخنگوي حز کارگزاران سازندگي و يکي ديگر از احزاب شاخص ائتلافي اصلاح طلبان در يک نشست خبري مشترک نامزدهاي خود را براي انتخابات تهران معرفي کردند.
شعار حزب اعتماد ملي در انتخابات شوراي شهر تهران بر محور کار و اجرا شکل گرفته است و سخنگوي اين حزب مي گويد که امروز بايد کار و اجرا محور شوراي شهر باشد و اصلاح طلبان اگرچه سياسي هستند اما محور خود را کار اجرايي مي دانند.
حزب اعتماد ملي شعار "تهران به تو مي انديشم" را براي انتخابات شوراي شهر تهران انتخاب کرده است. اين حزب همچنين در قالب برنا مه هاي خود، شعارها و اصول و ارزش هاي مورد احترام در اداره امور شهر تهران را منتشر کرده است. اعتقاد به تفکر و عمل جمعي به جاي حرکت هاي سليقه اي و فردي، ايجاد وفاق جمعي براي پيشبرد برنامه هاي توسعه شهري و احتراز از خود محوري، اعتقاد به تخصص، خلاقيت، نوآوري و پويايي در اداره و توسعه شهري، دارا بودن ديدگاه استراتژيک و راهبردي در مواجهه با معضلات شهر تهران به جاي حرکت هاي مقطعي و موردي، عدالت در توزيع خدمات بين شهروندان در مناطق شهري تهران، اعتلاي مشارکت عمومي، اعتقاد به شفافيت، پاسخگويي و قانونمندي در اداره امور شهر تهران به خصوص در شهرداري، توجه به اصول توسعه پايدار شهري خصوصا استانداردهاي زيست محيطي در طرح ها و پروژه ها، تضمين حضور فراگير کليه عناصر و عوامل موثر در اداره امور شهر تهران و اجتناب از سياست زدگي در تصميم گيري ها و فعاليت هاي مديريت شهري از جمله اصول و ارزش هاي مورد احترام در اداره امور شهر تهران است.
شهر مردم گرا، شهر روان، شهر امن و ايمن، شهر پاک، سالم و سبز و شهر هوشمند و مدرن از جمله ديگر شعارهاي مطرح شده از سوي حزب اعتماد ملي است.
مجمع اسلامي  بانوان
مساوات شهروندي
مجمع اسلامي  بانوان، شعار مساوات شهروندي را براي بيلبوردها و تراکت هاي تبليغاتي خود انتخاب کرده است. در فهرست اين گروه، تعدادي از کانديداهاي اصلاح طلب به همراه برخي ديگر از کانديداها حضور دارند.
ائتلاف رايحه خوش خدمت
عدالت تبصره بردار نيست
طيف اصولگريان حاميان محمود احمدي نژاد بر شعار هاي گذشته خود چون "عدالت هيچ گاه تبصره نمي خورد"  تکيه دارند. پوسترهاي تبليغاتي اين طيف که نام ائتلاف خود را "رايحه خوش خدمت" گذاشته است، همراه عکس هايي از محمود احمدي نژاد شهردار سابق تهران و رئيس جمهور فعلي منتشر کرده است. ائتلاف سراسري رايحه خوش خدمت نيز در تبليغات عمومي  خود، لزوم تداوم کارهاي بزرگ در شهر براي ساختن تهراني آباد را يادآور شده و تاکيد کرده است: "کارهاي انجام شده در شهر، خوب است اما کافي نيست و بايد باحضور فعال و آگاهانه در انتخابات، زمينه تداوم آنها را ايجاد کرد".
خسرو دانشجو عضو ارشد ائتلاف رايحه خوش خدمت تاکيد کرد "اين ائتلاف در صورت پيروزي در انتخابات شوراي شهر تهران الگوي مديريت دکتر احمدي نژاد در شهرداري تهران را تکرار خواهد کرد".
اين ائتلاف همچنين شعار، "خدمت تبصره بردار نيست" را نيز در برخي از بيلبوردهاي خود استفاده کرده است.
ائتلاف سراسري رايحه خوش خدمت در جديدترين پوسترهايي که براي انتخابات شوراي شهر منتشر کرده است در زير عکس نامزدهاي اين ائتلاف سه شعار "جهان شهري آباد" و "مديراني کارآمد" و "شهرونداني با نشاط " را انتخاب کرده است. در زير اين پوستر نوشته شده است: "ستاد مردمي حاميان دولت اسلامي"
آنچه که بيش از پيش در اين فهرست توجه صاحب نظران و آگاهان را به خود جلب مي کند حذف نام "مهدي چمران" است. او در حالي از طرف حاميان محمود احمدي نژاد کناز زده شده است که از ديدگاه بسياري از سياستمداران از نزديکان رييس جمهوري به شمار مي رود.
ائتلاف  اصولگرايان
خدمت صادقانه، جامعه آباد
طيف ديگر اصولگرايان را حاميان محمد باقر قاليباف شهردار فعلي تهران تشکيل مي دهند که شماري از آنها پيش از اين ياران محمود احمدي نژاد محسوب مي شدند. ائتلاف اصولگرايان ايران اسلامي  در تبليغات انتخاباتي خود پرچم مقدس جمهوري اسلامي  را حک کرده که در زير آن نوشته است: "حضور آگاهانه، خدمت صادقانه، جامعه آباد"
جبهه اصولگرايان ايران اسلامي
شهردار شهيد مهدي باکري
اين جبهه سردار شهيد باکري را به عنوان الگوي خود براي شهرداري انتخاب کرده است و در باره آن شهيد نوشته است: "بي ادعا بود" ، "اهل ريا نبود" ، "خدمتگزاري صادق بود" ، "پاکيزه بود و پاکيزه رفت". شهردار انتخابي ما نيز بايد چنين باشد، عبارتي است که جبهه اصولگرايان در بيلبوردهاي خود زير اين شعارها به ثبت رسانده است.
خدمتگزاران مستقل ايران اسلامي
شهري براي زندگي
اين تشکل بيلبورد سفيدي را در نقاط بزرگ شهر نصب کرده است. خدمتگزاران ايران اسلامي با خط درشت بر روي اين بيلبورد اين شعار را انتخاب کرده است: "چه کسي مي تواند"عبارت هاي "شهري براي زندگي" ، "آبي مثل آسمان" ، "روان مثل آب" و "سبز مثل نماز" به صورت دست نويس نيز در قسمت راست اين بيلبورد نوشته شده است.
حزب ايران سرافراز
شهري براي زندگي
حزب ايران سرافراز نيز با استفاده از چهره هاي نامدار ورزشکار سعي کرده است تا آراي شهروندان را به حساب خود بريزد. اين حزب با شعارهاي "صداقت با شهروندان" ، "اعتماد به جوانان" ، "مديريت نخبگان" و "رفاه اجتماعي" وارد رقابت انتخاباتي شده است. حزب ايران سرافراز نيز در رديف احزابي است که در آستانه انتخابات نام و نشان بيشتري پيدا مي کنند
ايران سرافراز فهرستي ارايه کرده است که در آن نام هايي از چمران تا معصومه ابتکار مشاهده مي شوند.
آبادگران جهادي
شهردار ما قاليباف
آباد گران جهادي سعي کرده اند هيچ کدام از طرفداران احمدي نژاد و قاليباف را از خود نرنجانند و به همين دليل در بيلبوردهاي اين دو گروه مي توان دو عکس را به دو نشان يافت; يک عکس از شهيد رجايي به نشا نه حمايت اين گروه از احمدي نژاد که در زير آن نوشته  اند: رئيس جمهوري مانند رجايي و ديگري عکسي از سردار شهيد مهدي باکري که در دوره اي شهردار تبريز بوده است، به نشانه حمايت از شهردار ماندن محمد باقر قاليباف و به همين دليل بر شهرداري مانند باکري تاکيد و قاليباف را به عنوان شهردار مورد نظر خود معرفي کرده اند.
فضاي انتخابات شوراها نشان مي دهد که گروه ها و تشکل ها بيشتر از آنکه برنامه اي مدون را براي حل مشکلات و موانع پيش روي شهر ارايه دهند، بيشتر به وعده ها و شعارها بسنده کرده اند. شعارهايي که در دوره هاي گذشته نيز مردم شاهد آن بودند. اينکه امروز شعارهاي ديروز تا چه ميزان تحقق يافته است ، بايد مردم در باره آن قضاوت کنند.

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان

ارسال نظر
  نام (اختیاری)
  پست الکترونیک(اختیاری)
  آدرس وبسایت یا وبلاگ (اختیاری)
نظرشما
 
    کد امنیتی
 
نظرات خوانندگان

سرمقاله
سياسي
گوناگون(تغديه)
جامعه
حوادث
اقتصادي
شهرستان
ورزشي
دانشگاه
گردشگري
ايران و جهان
صفحه اصلی - شناسنامه ابتکار - آرشیو ابتکار - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته