جستجو
  نسخه شماره 1472 - 1388/02/24 - پنجشنبه 24 ارديبهشت 1388 - 19 جمادي الاولي1430- 14 مي 2008   صفحه اصلي

 افزايش حقوق کارکنان دولت از 28 ارديبهشت اعمال مي شود;
 نحوه تطبيق حقوق کارمندان با قانون مديريت خدمات کشوري  

گروه گزارش -از آذرماه سال 86 که قانون مديريت خدمات کشوري براي اجرا به نهادها ابلاغ شد، بيشتر کارمندان بيم و اميد اين را داشتند که با اجراي اين قانون بر سر حقوق و مزاياي آنها چه خواهد آمد. سال 86 به دليل آماده نبودن آيين نامه هاي اجرايي، قانون و مديريت خدمات کشوري براي شاغلان اجرا نشد اما براي بازنشستگان از آذرماه سال 86 اجرايي شد. اما يکي از مهم ترين نکاتي که در اجراي اين قانون مطرح بود ناهماهنگي قوانين استخدامي بين ارگان هاي مختلف و مشاغل خاص بود. اواخر سال 87نيز در زمان تنظيم و بستن بودجه 88، بودجه اي حدود 9 هزار ميليارد تومان براي اجراي اين قانون پيش بيني شد که چهار هزار ميليارد تومان براي بازنشسته ها و پنج هزار ميليارد تومان براي شاغلان دولت در نظر گرفته شد و مجلس نيز اعلام کرد آيين نامه هاي اجرايي اين قانون در کميسيون اقتصادي دولت تنظيم شده و به زودي ابلاغ خواهد شد. در روزهاي پاياني سال 87 نيز رئيس جمهوري تاکيد و اعلام کرد قانون مديريت خدمات کشوري از اول فروردين 88 اجرا خواهد شد. البته قرار بر اين بود معوقه يک سال و نيمه کارمندان و شاغلان دولت بابت اجراي اين قانون نيز به آنها (به شيوه پرداخت سهام) پرداخت شود.در اين ميان همان طور که گفته شد در بودجه سال 88 کل کشور، 9 هزار ميليارد تومان اعتبار براي اجراي قانون مديريت خدمات کشوري در بخش کارکنان و بازنشستگان در نظر گرفته شده در واقع با تصويب قانون بودجه سال جاري، دولت 9 هزار ميليارد تومان اعتبار براي اجراي قانون مديريت خدمات کشوري پيش بيني کرد که از اين رقم پنج هزار ميليارد تومان به اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري يعني فصل مربوط به افزايش دستمزد کارکنان دولت اختصاص دارد. پيش از اين، تدوين کنندگان بودجه ميزان افزايش دستمزدهاي کارکنان دولت بر مبناي قانون جديد را حداقل 25 درصد عنوان کرده بودند اما براساس احکام قانون، تخصص، ميزان تحصيلات و تجربه کارمندان دولت در ميزان افزايش دستمزدهاي آنان نيز موثر خواهد بود. يکي از اهداف اصلي قانون مديريت خدمات کشوري، اصلاح و کارآمد کردن نظام اداري است اما هنوز نسيم اين تغيير در دستگاه متولي اجراي قانون يعني معاونت توسعه سرمايه هاي انساني رياست جمهوري نيز وزيدن نگرفته است.معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت رياست جمهوري پيش تر اعلام کرده بود حتي اگر در اجراي اين قانون احتمالا، يک ماه تاخير ايجاد شود، معوقه يک ماهه آن محاسبه و با حقوق ارديبهشت پرداخت خواهد شد.براين اساس با اجراي قانون خدمات مديريت کشوري، حقوق کارمندان دولت به طور متوسط 25 تا 30 درصد در سال جاري افزايش مي يابد.به عبارت ديگر، کساني که کمترين حقوق را دارند،  بيشترين افزايش و آنهايي که بيشترين حقوق را دريافت مي کنند، کمترين افزايش حقوق راخواهند داشت.
نحوه تطبيق وضع کارمندان با قانون مديريت خدمت کشوري
به گزارش مهر، شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در جلسه مورخ 1388/2/9 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و به استناد جز» "ب" بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور، جداول امتياز حق شغل، فوق العاده مديريت، حق شاغل و فوق العاده هاي موضوع بندهاي 1، 2، 3، 4، 7 و 9 ماده (68) قانون مديريت خدمات کشوري و دستورالعمل نحوه تطبيق کارمندان با جداول را تصويب نمود.
-تطبيق وضع کارمندان در رتبه هاي شغلي به شرح بندهاي زير انجام مي شود:
الف: کارمنداني که در اجراي طرح مسير ارتقاي شغلي، موضوع تصويب نامه هاي شماره 4169 ت25703/ ه مورخ 1381/5/23، 2552 / ت 29933 ه مورخ 1383/1/26، /2774 ت30397 ه مورخ 1383/1/29 هيئت وزيران و اصلاحات بعدي آن و دستورالعمل هاي مربوط، از عناوين ارشد، خبره و عالي برخوردار شده اند با همان عناوين در رتبه هاي جدول حق شغل قرار مي گيرند.
ب: کارمنداني که در اجراي ماده (8) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت از 80 درصد مجموع حقوق و فوق العاده شغل مشابه قانون اعضاي هيئت علمي برخوردار شده اند، متناسب با  ( رديف 1-مربي، رديف 2-استاديار، رديف 3-دانشيار) شناخته شده اند، به ترتيب همتراز رتبه هاي ارشد، خبره و عالي جدول حق شغل قرار مي گيرند.
ج-کارمنداني که در شمول بندهاي (الف و ب) قرار نمي گيرند، بدوا در رتبه مقدماتي قرار گرفته و به ازاي هر 6 سال سابقه خدمت تمام وقت با تجربه مربوط و مشابه و يا 10 سال تجربه غير مربوط، به يک رتبه بالاتر، ارتقا مي يابند. کارمندان مشمول اين بند در مشاغل تا سطح کارداني حداکثر تا رتبه پايه و در مشاغل سطح کارشناسي و بالاتر، حداکثر تا رتبه ارشد ارتقا مي يابند.
د: آن دسته از کارمندان آموزش و پرورش که به صورت توامان مشمول بند (الف و ب)مي باشند از بالاترين رتبه يکي از بندهاي فوق برخوردار خواهند شد.
ه: کارمنداني که در سال 1388 در دستگاههاي اجرايي اشتغال مي يابند در رتبه مقدماتي قرار مي گيرند، در صورتي که اين قبيل کارمندان داراي سابقه خدمتي دولتي باشند، بر اساس سوابق مذکور و به ازاي هر 6 سال سابقه خدمت دولتي تمام وقت با تجربه مربوط و مشابه، به يک رتبه بالاتر ارتقا مي يابد ( مشاغل تا سطح کارداني حداکثر تا رتبه ارشد ارتقا مي يابند). سنوات دولتي غير مربوط اين قبيل کارمندان براي ارتقا به هر رتبه به ميزان يک دوم قابل محاسبه خواهد بود.
-حقوق و مزاياي کارمندان در سال1388 در دو مرحله به شرح زير تطبيق و تعيين مي شود:
مرحله اول:
الف: در مرحله اول امتياز حق شغل، شاغل و فوق العاده مديريت کارمندان بر اساس اين دستورالعمل تعيين و سپس با ضريب موضوع ماده 125 قانون مديريت خدمات کشوري ( ضريب 500 ريال) محاسبه مي شود.
ب:در صورتي که حقوق ثابت و فوق العاده هاي مشمول کسور بازنشستگي هر يک از کارمندان که به موجب قوانين و مقررات قبلي دريافت مي نموده اند کاهش يابد، تا ميزان دريافتي قبلي ( حقوق و فوق العاده هاي مشمول کسور بازنشستگي مندرج در آخرين حکم کارگزيني ( سال 1387 کارمند) به استثنا» فوق العاده سختي شرايط محيط کار و نوبت کاري) به عنوان تفاوت تطبيق، براي کارمند منظور مي شود
مرحله دوم:
براي تعيين حقوق و مزاياي کارمندان در سال 1388، کل امتيازات مکتسبه کارمند ( در رديف الف مرحله اول) با ضريب مصوب دولت براي سال 1388 با ( ضريب 600 ريال) محاسبه شده و سپس ميزان تفاوت تطبيق موضوع بند " ب" و ساير پرداختي هايي که به موجب اين دستورالعمل به کارمند تعلق مي گيرد ( نظير عايله مندي و اولاد، سختي کار و...) به آن افزوده مي شود.
 جزئيات دستورالعمل پرداخت کمکهاي رفاهي کارمندان
شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني همچنين دستور العمل پرداخت کمکهاي رفاهي کارمندان را براساس قانون مديريت خدمات کشوري اعلام کرد. شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در جلسه مورخ 1388/2/9 به استناد اجازه حاصل از جز» "ب" بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور، خدمات کمک هاي رفاهي کارمندان مقرر در قوانين و مقررات از جمله موضوع ماده (40) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت -مصوب 1384 و ماده (78) قانون مديريت خدمات کشوري، دستور العمل نحوه پرداخت رعايت اعتبارات مندرج در موافقتنامه هر دستگاه براي هر ماه به صورت مستقيم و غير مستقيم و با رعايت شرايط زير به کارکنان رسمي و پيماني مشمول قانون مديريت خدمات کشوري قابل پرداخت مي باشد:
الف: کمک هزينه روزانه مستقيم يا غيرمستقيم غذا براي کارمندان که ساعت کار آن ها حداقل 5.8 ساعت در روز است، با تشخيص بالاترين مقام مجاز دستگاه اجرايي معادل (18) هجده هزار ريال براي يک وعده غذايي در روز تعيين مي شود.ب: کمک هزينه مستقيم يا غير مستقيم مهد کودک براي کارمندان اناث که داراي فرزند زير پنج سال هستند، ماهانه سيصد هزار ريال به ازاي هر کودک (حداکثر تا سه فرزند) تعيين مي شود.
ج: کمک هزينه مستقيم يا غير مستقيم اياب و ذهاب (سرويس رفت و آمد) کارمندان دولت که (44) ساعت در هفته کار مي کنند مشروط به آنکه از سرويس سازماني استفاده ننمايند. در تهران به ميزان چهارصد و پنجاه هزار ريال و براي شهرهاي داراي پانصد هزار نفر جمعيت و بالاتر به ميزان سيصد هزار ريال تعيين مي شود. در مورد ساير شهرها پرداخت اين کمک هزينه منوط به پيشنهاد دستگاه و تاييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و تصويب شورا خواهد بود. کارمنداني که بر اساس مجوزهاي قانوني به صورت نيمه وقت يا پاره وقت به خدمت اشتغال دارند يا ساعات موظف کار آنان کمتر از 44 ساعت در هفته مي باشد، با تشخيص دستگاه اجرايي مي توانند به تناسب ساعات کار هفتگي از اين کمک هزينه برخوردار گردند.
د-پرداخت ساير کمکهاي رفاهي مستقيم و غير مستقيم (به استثنا» موارد فوق) براي هر ماده از سال 1388 تا ابلاغ دستور العمل مربوط که به تصويب شوراي توسعه خواهد رسيد در حد اعتبارات مصوب و معادل با يک دوازدهم ميانگين کمکهاي رفاهي سال 1387 قابل پرداخت است.
اعتبار اجراي قانون مديريت خدمات کشوري تامين شد
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري از تامين اعتبار اجراي قانون مديريت خدمات کشوري در بخش شاغلان و بازنشستگان خبر داد. رحيم ممبيني در پاسخ به اين سئوال که با توجه به ابلاغ آئين نامه هاي قانون مديريت خدمات کشوري، آيا بودجه اجراي اين قانون تامين شده است يا خير؟ گفت: به استناد قانون، مصوبات در چارچوب منابع تعيين مي شود. معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري با اشاره به اينکه حدود 9070 ميليارد تومان براي اجراي قانون مديريت خدمات کشوري در سالجاري در نظر گرفته شده است، افزود: به منظور اجراي قانون مديريت خدمات کشوري در بخش بازنشستگان 4 هزارو 70 ميليارد تومان و در بخش شاغلان 5 هزار ميليارد تومان اعتبار در بودجه 88 پيش بيني شده است. وي با بيان اينکه حق و حقوق مشمولان قانون خدمات کشوري از ابتداي امسال اعمال مي شود، اظهار داشت: تدوين و ابلاغ آئين نامه اجرايي اين قانون توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري صورت گرفته است.
ابلاغ آئين نامه قانون مديريت خدمات کشوري
بر اين اساس دولت در بخشنامه اي به تمام دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري اعلام کرد: مصوبات شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در خصوص جداول امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري و چگونگي تطبيق کارمندان با جداول ياد شده و همچنين دستورالعمل بند (9) ماده (68) قانون و کمک هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم که در جلسه نهم ارديبهشت ماه امسال بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و به استناد اختيار حاصل از جز» "ب " بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور و ماده (67) قانون مديريت خدمات کشوري تصويب و به تائيد رئيس جمهور رسيده است، براي اجرا ابلاغ مي شود. لذا تمام،  دستگاه هاي اجرايي مشمول مکلفند اقدامات لازم را براي تطبيق کارمندان خود با قانون مزبور و اجراي دستورالعمل هاي پيوست و صدور احکام کارگزيني  آنان از تاريخ اجرايي شدن فصل دهم (1388/1/1) معمول و فهرست حقوق و مزايا و ساير اطلاعات لازم را حداکثر تا 25 ارديبهشت ماه امسال، به خزانه داري کل کشور ارسال کنند تا حقوق فروردين و ارديبهشت ماه کارمندان تا 28 همين ماه، بر اين اساس پرداخت شود. شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در جلسه نهم ارديبهشت ماه امسال، بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و به استناد جز» "ب " بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور، جداول امتياز حق شغل، فوق العاده مديريت، حق شاغل و فوق العاده هاي موضوع بندهاي 1، 2، 3، 4، 7 و 9 ماده (68) قانون مديريت خدمات کشوري و دستورالعمل نحوه تطبيق کارمندان را تصويب کرد. بر اساس آئيننامه جديد قانون خدمات کشوري، امتياز حق شغل مشاغل آموزشي تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و مشاغل بهداشتي و درماني وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکي، باتوجه به طبقه و رتبه شغلي مربوط با ضريب (1.1) محاسبه مي شود. امتياز فوق العاده مديريت هر يک از عناوين مديريت و سرپرستي (مديران حرفه اي) متناسب با پيچيدگي وظايف و مسئوليت ها، حيطه سرپرستي و نظارت و حساسيت هاي شغلي و ساير عوامل مربوط بر اساس جدول شماره دو تعيين مي شود. همچنين امتياز حق شاغل کارمندان بر اساس عوامل تحصيلات، سنوات خدمت و تجربه، دوره هاي آموزشي و مهارت ها و توانايي هاي فردي  تعيين  خواهد شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان

ارسال نظر
  نام (اختیاری)
  پست الکترونیک(اختیاری)
  آدرس وبسایت یا وبلاگ (اختیاری)
نظرشما
 
    کد امنیتی
 
نظرات خوانندگان
نام : علي
سلام با اين تفاوت تطبيق حقوق من با 21 سال سابقه از معلماني كه 2سال سابقه انها از من كم تر است و طبقه شغلي و چيزهاي ديگر با من يكي مي باشد80هزار تومان كمتر است چرا

نام : مريم
لطفا فرمول تفاوت تطبيق را طوري طراحي واجرا نماييد كه به ضرر معلمان با تجربه نباشد


صفحه اول
سياسي
فرهنگ و هنر
اقتصادي
گزارش
جامعه
حوادث
ايران زمين
صنعت و خودرو
نفت و انرژي
بازار پولي و مالي
گوناگون
ايران و جهان
ورزشي
صفحه اصلی - شناسنامه ابتکار - آرشیو ابتکار - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته