بازدید هنرمندان و مدیران از موزه صبا

ادب و هنر - تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
برنامه هایی برای معرفی موزه موسیقی صبا و استاد ابوالحسن صبا طراحی می شود.
به گزارش روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، تعدادی از هنرمندان موسیقی و مدیران هنری از موزه موسیقی صبا دیدن کردند.
سیدمجتبی حسینی، معاون امور هنری در این بازدید گفت: برنامه‌های رویداد محور، موضوعی، آموزشی، پژوهشی که متناسب با موزه صبا و در راستای معرفی ابوالحسن خان صبا و مشخصه های موسیقی او باشد، می تواند در موزه صبا با توجه به جایگاه و شان و فضای موزه، برنامه ریزی شود و امیدواریم با همراهی و مشارکت هنرمندان و ارایه نظرات، پویایی بیشتر موزه را شاهد باشیم.
حسینی همچنین در این بازدید بر برطرف کردن نیازهای موزه موسیقی صبا از نظر امکانات تاکید کرد. در این بازدید، هنرمندان موسیقی نیز پیشنهادهایی را مطرح کردند و قرار شد در آینده نیز طرح‌های پیشنهادی را ارائه کنند.
web site hit counter