سرمقاله

لزوم احیای مدارا در عصر ارزشمندی خشونت

ژوبین صفاری

تحریمهای سازمان ملل نباید به گونهای اعمال شود که امنیت غذایی جهانی را به خطر بیندازد
سفیر و نماینده دایٔم ایران در سازمان ملل در نشست
عالی رتبه شورای امنیت در موضوع امنیت غذایی و مخاصمات گفت: ناامنی غذایی، تغییرات آب و هوایی، همهگیری کووید ۱۹ و اثرات منفی مخاصمات بینالمللی مختلف، همگی بر بسیاری از کشورها از جمله ایران که بیش از چهار دهه از تحریمهای آمریکا رنج میبرد، تأثیر
گذاشته است. به گزارش ایسنا، مجید تخت روانچی افزود: علاوه بر این،
میزبانیچندینمیلیونآوارهازافغانستانبراقتصادایراناز جمله تامین مواد غذایی فشار وارد کرده است.
ویدرادامهتاکیدکردکهسازمانمللمتحد،جامعهبین المللی و کمک کنندگان بین المللی موظفند به تعهدات خود عمل کرده و کمک های فنی و مالی مورد نیاز را به اتباع
خارجی مستقر در ایران ارایٔه دهند. سفیر ایران در این نشست تاکید کرد ناامنی غذایی و
مخاصمه به طور جدایی ناپذیری با هم مرتبط هستند
و مخاصمات علت اصلی ناامنی غذایی است. اختلال در زنجیره تامین، آوارگی مردم، افزایش فشار بر منابع طبیعی و اقتصادی، و کاهش تاب آوری جمعیت آسیب دیده و سیستم غذایی، همگی از اثرات بلندمدت مخاصمات
هستند. نماینده دایٔم ایران در ادامه با اشاره به گزارش جهانی
بحران های غذایی در سال ۲۰۲۲ گفت سطح جهانی گرسنگیهمچنانباسرعتنگرانکنندهایدرحالافزایش است و ناامنی غذایی حاد طی شش سال گذشته به طور
قابل توجهی افزایش یافته است. وی به اشاره آمارهای جهانی، در سال ۲۰۲۱، نزدیک به
۱۹۳ میلیون نفر در ۵۳ کشور به شدت دچار ناامن غذایی بودند و به کمک فوری نیاز داشتند. این وضعیت شامل نزدیک به ۴۰ میلیون نفر در ۳۶ کشور می شود که در شرایط اضطراری یا بدتر بودند. بر اساس همین گزارشات، مخاصمات همچنان عامل اصلی ناامنی غذایی برای ۱۳۹
میلیون نفر در ۲۴ کشور جهان است که در سال ۲۰۲۱ با بحران یا بدتر شدن شرایط مواجه شده اند. این ارقام حاکی از وخامت و تشدید وضعیت بشردوستانه در سراسر جهان
است. سفیر ایران در سازمان ملل گفت تمام جهان تحت تأثیر
کمبود مواد غذایی قرار گرفته است، با این حال، شکی نیست که آفریقا از ناامنی غذایی بسیار رنج می برد.
نماینده ایران در ادامه به وضعیت کشورهای منطقه ای
درگیر بحران غذایی از جمله افغانستان، یمن، سوریه و فلسطین اشاره کرد و گفت در افغانستان، ۲۲ میلیون نفر
از امنیت غذایی رنج می برند و به کمک نیاز مبرم دارند. روانچی افزود در اوایل سال ۲۰۲۲، ناامنی غذایی حاد در یمن با افزایش ۸ درصدی در تعداد افراد بحران زده نسبت به اوایل سال ۲۰۲۱، بدتر شد. وضعیت بشردوستانه در فلسطین نیز به همان اندازه مهم است که به دلیل دههها اشغال و سیاستهای آپارتاید رژیم اسرایٔیل بدتر شده است.
محاصره غیرقانونی غزه که حق مردم فلسطین را در مورد غذا به شدت محدود می کند، باید هر چه سریعتر برداشته شود.
نماینده دایٔم کشورمان در مورد سوریه گفت، ادامه اشغال، تروریسم و تحریمهای یکجانبه میلیونها نفر در این کشور را آواره کرده، معیشت مردم را نابود کرده، تجارت و تامین مواد غذایی و کشاورزی را مختل کرده، زیرساختها را آسیب دیده و دسترسی به منابع حیاتی را محدود کرده
است. روانچی همچنین به اثرات تحریم ها بر ناامنی غذایی اشاره
و اظهار کرد اقدامات قهری یک جانبه حقوق اساسی بشر از جمله حق دسترسی غذا را نقض می کند و به ناامنی غذایی منجرمیشود.متأسفانه،برخیازکشورهاهمچنان از این اقدامات غیرقانونی که بر اساس قوانین بین المللی بشردوستانه ممنوع است، به عنوان سلاحی برای گرسنگی دادن به جمعیت کشورهای تحت تحریم استفاده می کنند.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام